FAQ

Algemeen

Kan ik zelf mijn foto’s afdrukken?
De foto’s worden in en lage resolutie afgeleverd. Voor het gebruik op Social Media, internet, mailverkeer,… is dit ideaal. Maar ze zijn niet groot genoeg om af te drukken of te laten afdrukken. Veel firma’s waar je foto’s kan laten printen bewerken de foto’s nog en hebben verschillende kleurprofielen, waardoor ik niet garant kan staan voor kwaliteitsvolle foto’s.  Je kan bij visier-ontour professionele afdrukken bestellen. 
Zijn alle prijzen inclusief BTW?

Ja, tenzij anders vermeld.

Hoe worden presentaties afgewerkt?

De foto’s worden afgeprint in een matte afwerking. In een matte afwerking komt alles mooi tot zijn recht. Met een glanzende afwerking heb je het nadeel dat je er weerspiegelingen in ziet. 

Ik wil de sessie annuleren / Ik ben de afspraak vergeten, wat moet ik doen?

Mocht je ziek vallen, neem dan zo snel mogelijk contact op om de shoot te annuleren. Liefst 48 u op voorhand.
Annuleer je een dag op voorhand, of de dag zelf, of je vergeet onze afspraak, dan ben ik genoodzaakt om een annulatiekost aan te rekenen van € 50 tot €150.
Is er geen ziekte in het spel, en wil je toch graag de shoot annuleren. Verwittig me dan ten laatste een week op voorhand. 

Waarom krijgen wij onze foto’s niet meteen na de sessie?

Voor fotografen is het fotograferen zelf maar een deel van het werk. Na de sessie ( en nadat de sessie betaald is) ga ik met de foto’s aan de slag. De betere foto’s worden geselecteerd, en deze worden één voor één bewerkt.  Elke foto wordt met perfectie en creativiteit benaderd en dit vraagt wat tijd. Haast is zelden goed. 

Kan ik al de foto’s krijgen, ook degene die niet geselecteerd zijn?

Hierbij moet ik je teleurstellen. Kwaliteit staat boven kwantiteit.

Kan ik een geschenkbon bestellen?

Wil je graag iemand een fotoshoot cadeau doen? Natuurlijk kan dat.
Je kan het bedrag zelf bepalen. De bon is 3 maand geldig.
Je kan de geschenkbon per mail aanvragen. 

Algemene voorwaarden (hoort bij elke reportage / afwerking)

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van visier-ontour aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen visier-ontour (hierna genoemd ’visier-ontour) en de persoon of personen
waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door visier-ontour geleverd zal worden.
Fotograaf:  Wendy Leyten , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee visier-ontour de overeenkomst gesloten heeft,
tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2 Aanbod

visier-ontour doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of via mail. Niet telefonisch! Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door visier-ontour. De prijzen vermeld in de prijslijst van visier-ontour dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. visier-ontour zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden via mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat visier-ontourwerk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van het de overeengekomen prijs bij huwelijksreportages – 100% bij kinder- of familieshoots) is voldaan. Visier-ontour houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor visier-ontour onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Visier-ontour is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Visier-ontour zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Visier-ontour gebruikelijk werkt. Visier-ontour spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Visier-ontour doet haar uiterste best om het gevraagde te fotograferen, lukt dit niet door omstandigheden die niet bij visier-ontour liggen dan beschouwd  visier-ontour de opdracht toch als voldaan. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van visier-ontour op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Visier-Ontour biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Visier-Ontour levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Visier-Ontour in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van  visier-ontour, waardoor Visier-Ontour niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervanger visier-ontour met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 7. Levering

Visier-ontour hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. (Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 4 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Fotoprints, canvassen, reclamepanelen en fotokaarten worden binnen 2 weken na bestelling (zodra het item betaald is) geleverd. Visier-ontour maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers. Bestellingen kunnen na afspraak opgehaald worden. De gevraagde bestellingen dienen na bevestiging dat ze bij visier-ontour liggen binnen de 2 weken opgehaald te worden. Indien dit door de opdrachtgever genegeerd word dan komt er stockagevergoeding van 1,50€ per dag erbij. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

De foto’s worden afgeleverd in digitaal .jpg formaat en na betaling van het de shoot worden de  foto’s geleverd met een formaat van 20cm x 30cm en 72Dpi. Deze kunnen niet afgedrukt worden. Dit zonder watermerk, maar bij gebruik op media moet zeker een naamsvermelding of een Tag gebruikt worden. Voorbeeld – visier-ontour – Bij niet gebruik van een naamsvermelding of een Tag zal ik beslist vragen om de foto’s te verwijderen van de desbetreffende site of pagina.

Artikel 8. Vergoeding

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent visier-ontour een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat visier-ontour hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal visier-ontour dit doorrekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever word hiervan eerst op de hoogte gesteld. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen die vermeld staan in de reclame. Alle door visier-ontour genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Visier-ontour zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 kalenderdagen na factuurdatum. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur), dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond voor het verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ik visier-ontour, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is visier-ontour gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Een portretsessie  kan tot de dag voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door Fotografie Marc Vanraes dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie de dag zelf zal een annulatiekost van 150€ aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 400€ aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan visier-ontour. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan visier-ontour.
Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en gebruik maken van de foto’s.

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van visier-ontour, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij visier-ontour. Visier-Ontour houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of gezin NIET gebruikt mogen worden voor promotie van visier-otnour dient de klacht dit vooraf te melden aan visier-ontour. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van visier-ontour openbaar gemaakt worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden (hoge resolutiebeelden) op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door visier-ontour. Het logo van visier-ontour mag bij de downloadbare bestanden (in webresolutie) niet verwijderd of afgeseneden worden. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van visier-ontour dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van visier-ontour.be

Bij inbreuk op de auteursrechten van Visier-ontour, rekent visier-ontour drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van visier-ontour.

Artikel 13. Portretrecht

Visier-Ontour houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Visier-ontour is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van visier-ontour of diens vertegenwoordigers. Visier-ontour is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door visier-ontour geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Visier-ontour houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door visier-ontour aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen visier-ontour en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
april 2021

Website: www.visier-ontour.be

 

Shoot

Is de shoot in kleur en/of zwart-wit?

Sommige beelden zijn nu eenmaal mooier in zwart-wit, maar niet elk beeld is even mooi in zwart-wit. 
Tijdens het creatief proces van de bewerking word er rekening mee gehouden wat het beste werkt voor elke foto op zich.

Werk je steeds op locatie?

Ja. Tijdens een shoot werk ik steeds graag met de omgeving en het natuurlijk licht.

Kan ik zelf kiezen welke locatie we gaan?

De locatie moet goed aanvoelen. Zowel bij jouw als bij mij als fotografe. We kiezen ene locatie die past bij jou.

Wat voor kledij is het beste?
  • Zorg voor kledij waar je je goed in voelt. Waar je gemakkelijk en comfortabel in bent. 
  • Lichte kledij is veel mooier op foto dan donkere. Felle kleuren, prints, strepen en opvallende teksten zijn af te raden, omdat deze de aandacht afleiden.